REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W GOWOROWIE

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GOWOROWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Terminy i kryteria postępowania rekrutacyjnego krok po kroku

1. Składanie wniosków do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym : 01.03.2018 r.
– 21.03.2018 r.


2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych : 23.03.2018 r. do godz. 13:00

3. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia: 23.03.2018 r.– 28.03.2018 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 30.03.2018 r.
do godz. 13:00


Kryteria rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59):

wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są określone w uchwale Nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2017 r.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

- oboje rodzice kandydata pracują – 10 punktów;
- istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 5 godzin
dziennie – 6 punktów.
- kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem
asystenta rodziny – 3 punkty;
- rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie
uczęszczało do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 2 punkty;

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.


Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.


Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego krok po kroku.


1. Składanie wniosków do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym :03.04.2018 r.-16.04.2018 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych :18.04.2018 r. do godz. 13:00

3. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia:19.04.2018 r.- 24.04.2018 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 26.04.2018 r. do godz. 13:00Z poważaniem
dyr. Wiesława Wasilewska

Przedszkolowo.pl logo