RODO

Klauzula informacyjna
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanego w dalszej części „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Goworowie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą, ul. Szkolna 11, 07-440 Goworowo, e-mail: przedszkole.goworowo@op.pl tel.: 29 761 50 51.
2. W Przedszkolu Samorządowym w Goworowie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Magdalenę Topa z którą można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@przedszkole.goworowo.pl.
3. Głównym celem przetwarzania danych osobowych przez przedszkole jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nas przepisami prawa.
W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.
4. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli realizacja przez przedszkole obowiązku prawnego, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa.
Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe, ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, ustawie o samorządzie gminnym, kodeks cywilny oraz akty wykonawcze do tych przepisów.
W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.
5. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.
6. Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj jest to firma "Bdsb. Hpu "XYZ" wspomagające działalność placówki od strony BHP. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki będzie również Urząd Gminy Goworowo, który wspiera naszą działalność od strony obsługi finansowo-kasowej i kadrowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie:
a) w przypadku, w którym wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach,
b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pan/Pani prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania nieprawidłowych danych,
c) żądania usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO,
f) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
W przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne jednakże niezbędne do jej zawarcia. Jeśli z jakiegoś powodu nie przekaże nam Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a tym samym nie będziemy mogli nawiązać stosunku pracy lub korzystać z usług.
Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów. Np. w przypadku danych zbieranych w procesie rekrutacji konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzyjęcie dziecka do przedszkola.
11. Dane osobowe nie będą podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Przedszkolowo.pl logo