Z KART HISTORII NASZEGO PRZEDSZKOLA

HISTORIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GOWOROWIE

Przedszkole Samorządowe w Goworowie jest placówką opiekuńczo- wychowawczą, której celem jest wszechstronny rozwój i przygotowanie dzieci do szkoły oraz pomoc pracującym rodzicom. Przedszkole łączy wychowanie w rodzinie z wychowaniem w szkole i pełni jednocześnie funkcję opiekuńczą, wychowawczą, i kształcącą.
Zgodnie z założeniami zawartymi w "Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Do zadań przedszkola należy wszechstronne wychowanie dzieci, opieka nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem, współpraca z rodziną, szkołą i środowiskiem, stymulowanie rozwoju dzieci. Zadaniem przedszkola jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, wyrównanie elementarnych braków i opóźnień w tym zakresie.
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wspomaga rozwój i wczesną edukację dzieci od 3 lat do 5 roku życia.
Przedszkole czynne jest od godz. 7:30 do 15:30. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach od 8.30 do 13.30
Działalność przedszkola jest zadaniem własnym gminy. Gmina określa wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu poza postawą programową. Opłata za jedna godzinę wynosi 1zł. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.


I. Z KART HISTORII - POCZĄTEK ISTNIENIA PRZEDSZKOLA
W GOWOROWIE


Dzieje naszej placówki sięgają końca lat pięćdziesiątych. Z informacji uzyskanych od mieszkańców oraz byłych pracowników przedszkola, kierowników i dyrektorów jednostek oświatowych działających na terenie Goworowa oraz innych osób pracujących w oświacie, początek istnienia przedszkola w Goworowie datuje na rok 1959. Pierwszym miejscem, w którym zlokalizowano przedszkole był dom jednorodzinny, będący obecnie własnością państwa Mikołajczyków i mieszczący się przy ul.Ks. Dulczewskiego. Niestety nie zachowały się z tego okresu żadne materiały dotyczące działalności placówki.

Kolejne losy Państwowego Przedszkola w Goworowie związane są z ul. Ostrołęcką. Zarys historyczny przedszkola w latach 1972 – 2000 oparty został na wspomnieniach ówczesnych dyrektorek– pań Barbary Rydzewskiej i Stanisławy Pyśk oraz pana Henryka Zacharka pełniącego wówczas funkcję Inspektora Oświaty i Wychowania. Od roku 1972 przedszkole mieściło się w budynku Urzędu Gromadzkiej Rady Narodowej przy ul. Ostrołęckiej w miejscu obecnie usytuowanego nowego budynku Urzędu Gminy Goworowo. Przedszkole dysponowało wówczas jedną salą, w której była jednocześnie szatnia. W budynku nie było wody bieżącej ani toalet dla dzieci. Woda na potrzeby przedszkola donoszona była z pompy znajdującej się na tzw. skwerku w centrum Goworowa. Funkcję kierownika przedszkola i jednocześnie intendentki pełniła pani Zofia Kurpiewska. Poza kierownikiem w przedszkolu pracowała wychowawczyni pani Stanisława Osowiecka oraz kucharka pani Jadwiga Mikołajczyk. W sierpniu 1969 roku do grona pracowników przedszkola dołączyła pani Stanisława Pyśk, absolwentka Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli.
Oddanie na przełomie października 1972 roku nowego budynku Szkoły Podstawowej w Goworowie wpłynęło na zmiany w funkcjonowaniu Państwowego Przedszkola w Goworowie. Znajdujący się przy ulicy Ostrołęckiej budynek, w którym mieściła się szkoła podstawowa, stał się nową siedzibą dla przedszkola i Zasadniczej Szkoły Rolniczej.
To był wyjątkowy rok, gdyż dwie jednostki oświatowe, które dotychczas nie posiadały własnego budynku, mogły wreszcie rozpocząć pracę w przeznaczonym dla nich obiekcie. Przedszkole swoją pracę w nowym miejscu rozpoczęło od stycznia 1973 roku. Na potrzeby działalności placówki udostępniono dwie sale do zajęć z dziećmi w północnej części budynku. Wygospodarowano również miejsce na kuchnię i magazyn. Warunki lokalowe w odniesieniu do wcześniejszej lokalizacji pozwoliły na zorganizowanie oddzielnej szatni na korytarzu, a niedługo potem również sanitariatów dla dzieci i personelu, gdyż do czasu ich utworzenia, przedszkole korzystało z toalet znajdujących się na zewnątrz budynku bez ogrzewania i dostępu do bieżącej wody. Mimo nowej lokalizacji przedszkola do końca czerwca 1973 funkcjonował w nim tylko jeden oddział.
Rok szkolny 1973/1974 przyniósł nowe zmiany zarówno organizacyjne jak i personalne. W przedszkolu utworzony został drugi odział, a stanowisko dyrektora objął pan Henryk Zacharek, pełniący w tym czasie również funkcję Gminnego Dyrektora Szkół i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goworowie. Do dwuoddziałowego wówczas przedszkola uczęszczały dzieci 3-6-letnie, których wychowawcami były panie Zofia Kurpiewska i Stanisława Osowiecka. Na stanowisku kucharek pracowały panie Jadwiga Mikołajczyk i Stanisława Gołębiewska, Pani Janina Piechocka poza czynnościami wykonywanymi w ramach pomocy do dzieci, pełniła obowiązki sprzątaczki.
Nowe zmiany personalne przedszkola nastąpiły w roku szkolnym 1976/1977. Stanowisko dyrektora przedszkola z dniem 1 września 1976 roku objęła pani Stanisława Pyśk. Pracę na stanowisku nauczycieli rozpoczęły panie Hanna Dylewska i Barbara Rydzewska, intendentką został pani Danuta Słucka. W kuchni nadal pracowały panie Jadwiga Mikołajczyk i Stanisława Gołębiewska.
Kolejne lata działalności przedszkola nie przynosiły istotnych zmian zarówno w zakresie zwiększenia liczby oddziałów jak i liczby pracowników. W roku szkolnym 1981/1982 po odejściu na urlop wychowawczy pani Stanisławy Pyśk dyrektorem została pani Barbara Rydzewska. Funkcję tę pełniła do roku 1991.
Zaadoptowany na potrzeby Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Państwowego Przedszkola w Goworowie budynek z biegiem lat stał się zbyt mały, by pomieścić licznie przybywających uczniów. Wymagał nie tylko wygospodarowania nowych sal lekcyjnych, ale przede wszystkim gruntownego remontu z powodu złego stanu technicznego.
Czynniki te znacząco wpłynęły na coraz trudniejszą sytuację lokalową przedszkola, która stała się przedmiotem dyskusji na zebraniu z rodzicami dnia 10 stycznia 1985 roku z zastępcą Gminnego Inspektora Oświaty i Wychowania panem Henrykiem Zacharkiem. Rodzice zgodnie proponowali budowę nowego obiektu. Rok później 26 lutego 1986 roku również na zebraniu z rodzicami trudna sytuacja lokalowa przedszkola poddana została dyskusji w obecności Naczelnika Gminy Krzysztofa Leszczyńskiego oraz zastępcy Inspektora Oświaty i Wychowania p. H Zacharka. Wówczas rodzice zaproponowali zaadoptowanie na potrzeby przedszkola budynku Agronomówki.
W roku 1986 podjęto decyzję o rozpoczęciu prac remontowych ZSR, które ruszyły z początkiem grudnia 1987 roku, Państwowe Przedszkole w Goworowie pozbawione zostało własnego budynku. Rozpoczynają się poszukiwania nowego miejsca na lokalizację przedszkola. Z dniem 1 września 1986 zostało przeniesione do prywatnego domu pana A. Romanowskiego przy ul. Szkolnej.
W dwuoddziałowym wówczas przedszkolu, do którego uczęszczało 45 dzieci w tym 18-oro 5-latków, 27-oro 3-4-latków, poza dyrektorem panią Barbara Rydzewską pracowały dwie nauczycielki pani Stanisława Pyśk i Hanna Dylewska, intendentką była pani Elżbieta Wawrzyńczak, pomocą do dzieci i sprzątaczką pani Jadwiga Piechocka. Obsługą kuchni zajmowały się panie Jadwiga Mikołajczyk i Stanisława Gołębiewska. Przedszkolne było czynne od godziny 7:00 do 16:00.
Z początkiem marca roku szkolnego 1988/1989 przedszkole ponownie zostało przeniesione do kolejnego prywatnego budynku- domu jednorodzinnego pana Ryszarda Fronczyka w Goworówku. Do dyspozycji przedszkola przeznaczony został parter i I piętro budynku. Na parterze urządzona została kuchnia, jadalnia, szatnia i łazienka. Sale zabaw dla dzieci i łazienka znajdowały się na piętrze. Do przedszkola uczęszczało 34 dzieci. Wychowawcą grypy 3-4-latków była pani Stanisława Pyśk, a grupy 5-6-latków pani Hanna Dylewska. Czas pracy przedszkola nie uległ zmianie.
W roku szkolnym 1989/1990 do przedszkola uczęszczało 44 dzieci, w 1990/1991 - 34, a w 1991/1992 - 37 dzieci.

II. DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA W LATACH 1990 - 2015
Z początkiem lat dziewięćdziesiątych placówki wychowania przedszkolnego zaczynają pracować w zmienionych warunkach organizacyjnych. Zgodnie z ustawą z 7 września 1991 roku o systemie oświaty, do zakładania, prowadzenia i utrzymywania przedszkoli publicznych na swoim terenie zostają zobowiązane władze gminne.
Na mocy Uchwały NR III/20/90 Rady Gminy Goworowo z dnia 2 sierpnia 1990 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w skład jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo wchodzi Przedszkole Samorządowe w Goworowie. Od tej pory gmina staje się organem prowadzącym przedszkole, który całkowicie finansuje jej działalność. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pozostał w kompetencji Kuratorium Oświaty, które dotychczas było również organem prowadzącym.
Niejednokrotnie z uwagi na wysokie koszty związane z utrzymywaniem przedszkola oraz małą liczbą dzieci, rozważano propozycję zlikwidowania placówki.
10.III.1992r. na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Goworowo w punkcie 6 porządku obrad poddano wniosek o likwidacji Przedszkola Samorządowego w Goworowie. Wniosek został odrzucony.

Rok szkolny 1992/1993 przynosi istotne zmiany w działalności i funkcjonowaniu przedszkola, gdyż otrzymało nowe pomieszczenia na II piętrze wynajmowanego budynku. To stworzyło możliwość zwiększenia liczby oddziałów. Poza grupą 3 – 4- latków i grupą 5- latków do przedszkola przeniesione zostały trzy oddziały 6 – latków ze Szkoły Podstawowej w Goworowie. Przedszkole pracowało wówczas w systemie dwuzmianowym w godz. 8:00-16:00. Do grona rady pedagogicznej przedszkola dołączyły panie Krystyna Gajewska, Krystyna Mucińska Barbara Wójcik oraz katechetka pani Bogumiła Lewicka-Mróz. Na stanowisku kucharki pracuje pani Gołębiewska Stanisława, a intendentki Melion Janina. Pani Krystyna Gajewska pracowała do roku 1994r. a z początkiem roku szkolnego 1995/1996 pracę na stanowisku nauczyciela rozpoczęła pani Barbara Kuczyńska.

Przełomowym dla funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Goworowie okazał się rok szkolny 1995/1996. W związku z wypowiedzeniem lokalu przez państwa Fronczyków przedszkole poddane zostało kolejnej przeprowadzce. Dzięki wcześniej podjętym staraniom organu prowadzącego Przedszkole Samorządowe w Goworowie dnia 11.12.1995 roku zostało zlokalizowane w długo wyczekiwanym, własnym, zaadoptowanym na potrzeby przedszkola, parterowym budynku Agronomówki z przy ul. Szkolnej 11.
Do tego czasu od września do grudnia 1995 roku dzieci 3-5 letnie przebywały w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goworowie, mieszczącego się dawnym drewnianym budynku Urzędu Gminy w Goworowie przy ul. Ostrołęckiej mając zapewnioną 5-godzinna opiekę bez wyżywienia. Natomiast dwa oddziały dzieci 6-letnich do końca roku szkolnego 1995/1996 przebywały w ZSR w Goworowie, a z nowym rokiem szkolnym 1996/1997 zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej w Goworowie. W przedszkolu pozostały tylko dzieci 3-5-letnie. Przedszkole zatrudniało jednego nauczyciela – panią Stanisławę Pyśk. Pracownikami obsługi pozostały pani Janina Melion- intendent i pani Stanisława Gołębiewska –kucharka. Do pracy na stanowisku pomocy nauczyciela zatrudniona została na okres jednego roku pani Kleczkowska Agnieszka.

Kolejne lata funkcjonowania przedszkola w zaadaptowanym budynku Agronomówki, wymagały dużego nakładu pracy, by odpowiednio przystosować pomieszczenia i plac przedszkolny, by dostosować go do wymogów i zaleceń pokontrolnych SANEPIDU.
W roku szkolnym 1996/1997 na prośbę dyrektor przedszkola pani Stanisławy Pyśk uczniowie ZSR w Goworowie uporządkowali teren wokół budynku. Z końcem roku szkolnego działka przedszkolna została ogrodzona. Zakupiono również nowe mebelki do jednej z sal- krzesełka i stoliki. Jednym z istotnych problemów przedszkola pozostaje żywienie dzieci. Ze względu na niewystarczające warunki, w przedszkolu przygotowywane jest tylko śniadanie w postaci kanapek, a obiady dowożone są ze Szkoły Podstawowej Goworowie.

Rok szkolny 1997/1998 przynosi kolejne zmiany w obiekcie przedszkolnym. W październiku wykonano podbitkę dachu, zamontowano rynny. Dostosowano kolejne pomieszczenia budynku do potrzeb przedszkola. W listopadzie urządzono zmywalnię i obieralnię co umożliwiło organizowanie żywienia dzieci w przedszkolu w postaci dwóch dań tj. śniadania i obiadu.
Zmieniła się kadra placówki. Na emeryturę odeszła pani Stanisława Gołębiewska. Do pracy na stanowisko nauczyciela powróciła pani Hanna Dylewska, pomocą nauczyciela została pani Joanna Słucka. Obowiązki sprzątaczki powierzono pani Alicji Wilińskiej.
W roku szkolnym 1998/1999 w ramach modernizacji przedszkola poza pracami związanymi z doprowadzeniem wentylacji grawitacyjnej w zmywalni, obieralni, magazynku, zakupiono nowe meble kuchenne, posadzono krzewy ozdobne w obejściu przedszkola, podłączono budynek do kanalizacji oraz założono linię telefoniczną. Nastąpiła również zmiana w zatrudnieniu. Nowymi pracownikami zostały: pani Krystyna Skalik-intendent i pani Garwacka Celina- kucharka.
Rok szkolny 1999/2000 to również liczne prace remontowe w ramach, których ułożono na korytarzu i jadalni lamperię z boazerii PCV, pomalowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono podłogi w salach zajęć, na korytarzu, szatni i zmywalni poprzez ułożenie wykładzin PCV. Stanowisko kucharki z początkiem roku szkolnego objęła pani Danuta Nikodemska.

Z dniem 1.05.2000r. stanowisko dyrektora przedszkola w drodze konkursu obejmuje pani Wiesława Wasilewska. Do tego czasu p.o. dyrektora przedszkola był Jan Zięba dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie. Z końcem roku szkolnego na emeryturę odeszła dyrektor pani Stanisława Pyśk..
W kolejnych latach szkolnych 2000/2001 oraz 2001/2002 w przedszkolu wykonano mi.in wylewki pod podłogi na parterze budynku co pozwoliło na ułożenie paneli podłogowych w jadalni oraz terakoty na korytarzu w kuchni, szatni, zmywalni i obieralni.
W ramach zajęć dodatkowych z początkiem roku szkolnego 2000/2001 zorganizowana został religia, którą prowadziła pani Bogumiła Lewicka- Mróz.
W roku szkolnym 2002/2003 w przedszkolu w ramach nieodpłatnych zajęć dodatkowych po raz pierwszy zorganizowano w przedszkolu terapię logopedyczną, prowadzoną przez panią Barbarę Fidurę.
W sierpniu 2003 roku po zakończeniu prac remontowych związanych z zagospodarowaniem poddasza na czas budowy nowego budynku Urzędu Gminy Goworowo do przedszkola przeniesiona zostaje Gminna Biblioteka Publiczna.
Jesienią tegoż roku na plac zabaw od strony budynku Urzędu Pocztowego w Goworowie zostaje zamontowany nowoczesny certyfikowany sprzęt terenowy firmy NOVUM, umożliwiający aktywne spędzenia czasu na świeżym powietrzu, który w roku 2007 doposażono w nowe urządzenia.
Rok szklony 2004/2005 i 2005/2006 przynosi zmiany w zatrudnieniu pracowników obsługi. We wrześniu 2005 pracę rozpoczyna pani Anna Brejnak na stanowisku pomocy nauczyciela, a końcem roku szkolnego na emeryturę odchodzi sprzątaczka pani Alicja Wilińska. Na miejsce pani Wilińskiej zatrudniona zostaje pani Bogusława Murawska.
Początek roku szkolnego 2006/2007 to zmiana w składzie rady pedagogicznej przedszkola. Pracę rozpoczyna nauczycielka pani Jolanta Romanowska, na miejsce pani Hanny Dylewskiej, która odeszła na emeryturę. Pracę na stanowisku nauczyciela religii rozpoczyna pani Katarzyna Bochenek.

Istotne zmiany w działalności Przedszkola Samorządowego w Goworowie następują w roku szkolnym 2007/2008,gdyż Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie zmienia lokalizacje przeniosła się do pomieszczeń w budynku GOKSiR-u. To stworzyło możliwość utworzenia długo wyczekiwanego drugiego oddziału przedszkolnego. Pracę na stanowisku nauczyciela rozpoczyna pani Barbara Ostrowska.
W celu poszerzenia oferty edukacyjnej dzieci w roku szkolnym 2009/2010 w przedszkolu organizowany zostaje w ramach nieodpłatnych zajęć dodatkowych język angielski. Zajęcia prowadzi pani Aneta Kosek . W trosce o zapewnienie jak najlepszej opieki i bezpieczeństwa dzieci w charakterze pomocy nauczyciela zatrudniona zostaje pani Urszula Twardziak, która w roku szkolnym 2011/2012 dołącza do grona nauczycieli na ½ etatu.
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków do zabawy na świeżym powietrzu dla zwiększonej liczby dzieci z końcem roku szkolnego 2008/2009 plac zabaw od strony północno-zachodniej zostaje doposażony w nowoczesny sprzęt zabawowy firmy NOVUM wzbogacony o dwie nowe huśtawki w roku 2012.

Również w roku 2012 po wielu latach użytkowania wyrównano nawierzchnię na placach zabaw, odwodniono budynek oraz ułożono kostkę betonowo-brukową wokół przedszkola.
Wszystkie podejmowane działania skoncentrowane na modernizacji budynku, doskonaleniu warsztatu pracy przedszkola, miały na celu stworzenie jak najlepszych warunków do pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej z dziećmi oraz realizacji zadań statutowych przedszkola, ponieważ to edukacja przedszkolna jest najskuteczniejszym narzędziem wyrównywania szans edukacyjnych na starcie.
Obecnie przedszkole prowadzi dwa oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Czynne jest przez pięć dni w tygodniu od godziny 7:30 do 15:30. Bazę przedszkola stanowią estetycznie urządzone sale zajęć i zabaw, wyposażone w liczne pomoce dydaktyczne, kąciki zainteresowań , kolorowe regały i stoliki dostosowane do wzrostu dzieci. Na parterze dysponuje dwiema salami zajęć i oddzielną jadalnią przeznaczoną dla dzieci 3-4-letnich. Na zagospodarowanym poddaszu znajduje się sala zajęć dla dzieci 4-5-letnich, łazienki dla dzieci i nauczycieli oraz gabinet dyrektora. Przedszkole dysponuje dwoma placami zabaw wyposażonymi w certyfikowany sprzęt zabawowy tj. zestaw „MALUCH” ze zjeżdżalnią, 8 huśtawek ( 2 huśtawki ważki, 3 huśtawki jednoosobowe, 2 huśtawki dwuosobowe i 1 huśtawka „GĄSNIENNICA”- 4- osobowa) pomost ruchomy, równoważnia łamana, kompleks sprawnościowy, zadaszona piaskownica, 2 tablice do rysowania.
W przedszkolu poza dyrektorem zatrudnia się 3 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami w tym: 2 nauczycieli na cały etat, jeden nauczyciel na ½ etatu . Dodatkowo w przedszkolu pracują katecheta i nauczyciel jęz. angielskiego na 1,5/25 etatu oraz pomoce nauczyciela. W grupie 3-4-latków pomoc nauczyciela zatrudniona jest na cały etat, a w grupie 4-5-latków na 1/2 etatu.
Poza kadrą pedagogiczną w przedszkolu pracują; intendentka, kucharka, sprzątaczka. Posiłki przygotowywane są w kuchni mieszczącej się na parterze budynku. Pion kuchenny dopełniają pomieszczenia gospodarcze tj. zmywalnia , obieralnia, magazynek .
Oferta placówki dostosowana jest do potrzeb i możliwości wychowanków. Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi realizowanymi w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego można korzystać z nieodpłatnych zajęć języka angielskiego, religii i logopedii.
W przedszkolu realizowanych jest kilka programów wykraczających poza podstawowy zakres. Od trzech lat realizowane są licencjonowane programy wspomagające edukację przedszkolną tj.: „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz „Czyste powietrze wokół nas”. Dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola od 2006 roku realizowany jest program adaptacyjny „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”, a w roku szkolnym 2014/2015 wdrożono program adaptacyjny „PRZEKROCZYC PRÓG SZKOŁY” dla dzieci 5-letnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.

W roku szkolnym 2012/2013 przedszkole otrzymało certyfikat „OTWARTEGO PRZEDSZKOLA” w związku z realizacją w okresie od 01.09.2011r. do 02.10.2013r. projektu systemowego „Otwarte Przedszkola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku szkolnym 2013/2014 otrzymało tytuł „PRZEDSZKOLA W RUCHU” dzięki udziałowi w organizowanej przez MEN ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może” w ramach Roku Szkoły w Ruchu.
W roku szkolnym 2014/2015 przedszkole zgłosiło się do udziału w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne Dziecko-Bezpieczne przedszkole 2015”,który zakończył się otrzymaniem przez przedszkole certyfikatu.
Z powodzeniem podejmowane są również w naszym przedszkolu akcje charytatywne na rzecz osób i zwierząt tj. „Góra grosza”-wspierająca finansowo podopiecznych fundacji „Nasz Dom” oraz zbiórkę karmy dla schroniska zwierząt „CANIS” w Kamiance. Ponadto w przedszkolu organizowana jest zbiórka nakrętek we współpracy z GOKSiR –em w Goworowie.

W celu uwrażliwiania dzieci na sztukę w przedszkolu raz w miesiącu odbywają się przedstawienia teatralne w wykonaniu objazdowych grup teatralnych. We współpracy ze Szkołą Podstawową w Goworowie również raz w miesiącu dzieci uczestniczą w zajęciach muzycznych organizowanych przez Agencję Artystyczną „MAT” z Olsztyna.
Przedszkole od czterech lat z ogromnym sukcesem bierze udział w Wojewódzkim Przeglądzie Legend Mazowsza organizowanym przez GOKSIR w Goworowie. promując umiejętności teatralne wychowanków. Zdolności recytatorskie nasze dzieci mają okazję zaprezentować w organizowanym w naszym przedszkolu we współpracy z GBP w Goworowie -Gminnym Międzyoddziałowym Konkursie Recytatorskim.
W harmonogramie pracy przedszkola mieści się również organizacja stałych różnorodnych uroczystości wewnętrznych o charakterze rodzinnym, takich jak: Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Rodziny oraz inne wynikające z rocznego planu pracy przedszkola. Od listopada 2012r. wszystkie bieżące wydarzenia z życia przedszkola można śledzić na stronie internetowej placówki pod adresem www.psgoworowo.przedszkolowo.pl


Opracowała :Wiesława Wasilewska

Goworowo, 20.08.2015r.

Przedszkolowo.pl logo